The RoSE – 10

The ROSE sessie 10 – 2 februari 2012

We vergelijken onze boon-tattoos van de draak. White Owl heeft er geen. Zij is een elder en wij zijn een (informele) cirkel waar zij niet in zit. Ze is wel onze mentor. De draak vertelt dat hij Gatharu heet. We klimmen op zijn rug en hij stijgt op. Wijsheid gaat helemaal uit zijn dak. Rijden op een draak!
Het landschap schiet onder ons voorbij. Al snel zijn we in de wolken; we komen er uit. Het is koud. Nog hoger zien we ruxefnes, van de eens grootse stad Meru waar ooit miljoenen mensen woonden. Nog hoger. Hij zet ons af op een plein, vlak onder de top. We nemen afscheid. Als we hem zoeken voor de Sacred Hunt, dan moeten we op een hemelpoort kloppen. Hij heeft belangrijke taken in Yu Shan, maar als een plaatsvervanger van Luna aan hem vraagt om op de summoning van een beginnende lunar in te gaan … Gatharu merkt op dat we een heel gevarieerd gezelschap zijn: “Zelfs een solar! Lang niet gezien. Ik ben blij dat u terug bent! Ik hoop dat jullie gauw orde op zaken komen stellen.”
Atis mompelt wat.

Vlak onder de top van de berg staan zes gebouwen. Het plein waar we zijn geland, ligt tussen een grote koepel en een gouden pyramide. Het plein kijkt uit over een trap die afdaalt langs de Oostzijde van de berg. Onder ons liggen de vervallen paleizen van de 1st Age exalts. Onderaan de trap is de sokkel van een enorm beeld. Het beeld, dat er uitziet alsof het van massief orichalcum is gemaakt, is omgevallen en ligt met het gezicht naar beneden voor zijn sokkel. Het heeft meerdere gebouwen verpletterd in zijn val. Aan de andere kant van de trap is een pleintje met allerhande kleinere standbeelden. Nog een stuk dieper ligt een enorme draak te slapen tussen de ruxefnes. Een eindje verderop is een gigantisch paleis ontploft.
Atis kijkt gexefnteresseerd naar het gouden beeld. White Owl vraagt hem om mee te komen naar de koepel. De anderen willen ook mee. Tawuz fluistert Wijsheid toe dat hij zich gedeisd moet houden. De deur gaat moeiteloos open als White Owl er haar hand op legt. We lopen door een lange gang met standbeelden, daarna komen we in een ronde zaal met drie rijen stoelen en een spreekgestoelte in het midden. White Owl gaat op een stoel op de tweede rij zitten en zet haar kasteteken aan. Atis gaat op een stoel op de eerste rij zitten, maar het is de verkeerde. Mei Lan is slimmer, die gebruikt haar awareness om haar stoel te vinden. Dat lukt niet iedereen meteen, maar na enig zoeken.
Wijsheid kijkt wat sip. White Owl zegt: “Je bent hier in het wetgevende lichaam. Dit is waar jij de ambassadeur van bent.”
Dan zegt ze tegen ons dat we nu Quicksand Skipper wel erg missen. Die wist wat er moest gebeuren om de AI van het deliberative te linken met die in het harnas. Wijsheid haalt zijn diamanten schedel tevoorschijn en vraagt hoe dat moet.
“Je activeert de AI door op het spreekgestoelte te gaan staan.”
Atis doet het. Zonder te hoeven roepen klinkt zijn stem luid door de hele ruimte.
“AI, hoe genees ik de Kapelaan der Zee?”
Er vormt zich een gezicht. “De Kapelaan der Zee is dood. Zijn ziel en zijn exaltatie zijn er nog. Maar hoe je zijn lichaam werkend krijgt weet ik niet.”
Atis plaatst het lichtgevende bolletje uit zijn harnas in de socket van het spreekgestoelte en stelt AI-1 voor. De twee gaan informatie uitwisselen. Het blijkt heel complex te zijn en dit gaat wel drie dagen duren.

We kijken of er nog informatie in de stoelen zit. Er blijken notulen te zijn van alle vergaderingen van het Deliberative. De laatste was twee jaar geleden. Daarin staat dat de volgende een half jaar daarna gepland stond.
Na enige discussie besluiten we om een uitnodiging voor een nieuwe vergadering voor over een week te doen. De agendapunten worden er bij genoemd: 1) De Great Curse. 2) Vertegenwoordiging van dragonblooded in het Deliberative. 3) De opkomst van de Green Sun Princes. Atis gniffelt: “Daar komen ze wel op af” als we hem verbaasd/ontsteld/ontstemd aankijken.

De komende drie dagen hebben we vrij. We oefenen diverse vaardigheden en verkennen de omgeving. Er zijn Wyld zones, door balefire verwoeste plaatsen en shadowlands. We leggende Kapelaan in een shadowland. Daar begint hij langzaam te genezen. Dat gaat heel erg lang duren, meerdere maanden, omdat hij zo zwaar gewond was. Na drie dagen gaan we weer naar het deliberative om te kijken wat er uit het overleg van de AI’s is gekomen.

AI-1 verklaart dat de Great Curse magie is op he niveau van de Primordials. Het kan dus worden opgeheven door Primordials. Gaia of Autochthon zouden het kunnen met de kennis die hier nu aanwezig is. De yozi’s ook, maar die zullen het niet willen. De Incarnae zouden het ook kunnen: Sol, Luna, of de 5 Maidens samen met het Loom of Fate. Hier in de Deliberative is de curse plaatselijk opgeheven door de Quicksand Skipper. Hoe de vloek kan worden opgeheven met het Loom of Fate staat nu ook in AI-1. De AI van de schedel van Wijsheid is niet groot genoeg om ook een kopie te kunnen bevatten.
Eye of Autumn merkt op dat de meeste exalts niet zullen (willen) geloven dat de great curse een probleem is. We moeten dus argumenten en een strategie bedenken om ze mee te krijgen. Lunars kun je nog wel overtuigen door ze met volle maan uit te nodigen. We realiseren ons dat het net volle maan geweest is, en wij hebben nergens last van gehad. Wat zou de siderials overtuigen? Nancy legt uit dat ze normaal altijd meestemmen met Chejop Kejak, de oudste siderial. Maar als je naar de notulen kijkt, zie je dat bij de laatste vergadering sommigen tegen gestemd moeten hebben. Nancy merkt besmuikt op dat ze zich daar niks van herinnert. Een tweede argument is dat in de notulen staat dat ‘Het Masker is gebroken’. Na navragen bij de AI blijkt dit te gaan over de constellatie die zo heet. Het is heel erg geheim! Dat het in de notulen staat kan als tweede bewijs gelden. Het breken vond twee dagen voor de Usurpatie plaats. Nancy en White Owl zullen de resultaten van hun queeste moeten presenteren.
Nancy vraagt aan Atis: “Meende je dat, over de dragonblooded?”
“Nou,” zegt Atis, “lid maken gaat wat ver. Maar vertegenwoordigers uitnodigen lijkt me wel een goed idee. Als ik me de verhalen goed herinner, was het probleem dat men niet meer naar elkaar luisterde.”
Wijsheid zegt dat hij zich verhalen van oma herinnert. “Zelfs de yozi’s waren ongerust over de usurpatie. Als de natuurlijke orde teveel op zijn kop staat kan de Slaper wakker worden. Creation is door de primordials gebouwd als een burcht, bescherming tegen iets waar ze bang voor waren.”

Voordat de vergadering begint, beklimmen we nog het laatste eindje naar de top. Daar staat een marmeren gedenkteken met de namen van alle dragonblooded winnaars van een vierjaarlijkse wedstrijd bergbeklimmen. Daaronder staan de namen van de solars die het deliberative heropgericht hebben. Vanaf hier kun je heel Creation zien. De lucht heeft een speciale eigenschap: het focust als een verrekijker zodat je alles haarscherp kunt zien, hoe ver het ook is. Je kunt zelfs de elementaire polen zien en ver in de wyld kijken. Helermaal in het uiterste Noorden, ver voorbij Creation, is een naaldvormige top die nog hoger is dan deze berg.
His ziet een oude man in rijke gewaden met zevenmijlslaarzen de berg op komen lopen. We heten hem welkom. Hij stelt zich voor als Fokuf. Als hij Tawuz, Wijsheid en marina zich hoort voorstellen met de familienaam Regenboog, betuigt hij zijn deelneming. De vloot van het keizerrijk is op weg om de opstand van hun familie neer te slaan. Hij vertelt dat hij pas twee weken geleden geëxalteerd is. Hij was de sterfelijke regent in afwezigheid van de keizerin, een compromis tussen de grote huizen. Hij blijkt de exaltatie van Quicksand Skipper te dragen. Als eerste daad heeft hij de Wyld Hunt opgeheven – met argumenten. Hij zegt dat hij in de afgelopen twee weken alles heeft moeten heroverwegen wat hij altijd heeft geloofd.
We kijken nog even bij de Kapelaan. Hij herstelt, maar heel langzaam. Een aantal spoken verzorgt hem. Uit het shadowland komen drie abyssals. Een mummie, een man in harnas en een dominatrix.
Uit het noorden arriveert een luchtschip. Er stappen 10 baardige mannen en stoere vrouwen uit. Allemaal lunars, behalve hun chef Bull of the North, dat is een solar.
Vanuit de sokkel van het omgevallen monument komen een aantal solars (onze andere personages: Ghurkan, Little Shu, Sarina en Sango).
Er verschijnt een hemelpoort, een sfinx opent hem en onder bazuingeschal verschijnen er vijf siderials: jong, mooi, te vergeten. In gekleurde harnassen: rood, wit, zwart, blauw, violet. Allemaal jonge meisjes. Atis vraagt of ze de vorige keer bij de stemming waren. “Ja,” dat waren ze.
“En was het unaniem?”
“Ja natuurlijk.”
“Houd dat vastx85”
Degenen die hun solar/lunar mate tegenkomen, merken dat meteen. Eén van Bull’s lunars wordt lijkbleek als ze de mummie ziet. “Wat is er met jou gebeurd?”

Iedereen gaat de zaal binnen en zoekt zijn stoel. De abyssals zitten tussen de solars. De lunars zitten achter hun solar mate. AI-1 zit in een socket en schijnt vanaf het spreekgestoelte, er is een zetel voor Wijsheid geregeld en de zonnemuis zit op de schouder van Sango.

The Deliberative
Vijfde vergadering na de Usurpatie

Y 770, het zevende jaar na de verdwijning van de Scharlaken Keizerin. Dag 6 van Ascending Air.

Aanwezig zijn
7 Solars, 15 Lunars, 5 Siderials, 3 Abyssals
1 Mouse of the Sun (genodigde)
1 Animating Intelligence: AI-1 (genodigde)
1 Dragonblooded: Regenboog Wijsheid (genodigde, later lid namens de dragonblooded)

1. Opening door voorzitter Ghurkan
2. Voorstellen van de genodigden
3. De Great Curse.
Lunar White Owl krijgt het woord. Zij gedenkt de overleden solar Quicksand Skipper en meldt dat de Kapelaan der Zee te ernstig gewond is om deze bijeenkomst bij te wonen. Ze meldt dat de verloren kasten van de lunars kunnen worden teruggevonden in de tempel van Luna.
Siderial Nancy Endings herinnert White Owl er aan dat dit punt over de Great Curse gaat en neemt het woord. Na enige aanmoediging presenteert zij de bewijzen.
De overige siderials, allen Gold Faction, nemen dit punt op en gaan het uitzoeken. Omdat gebleken is dat exalts buiten deze zaal de Great Curse weer vergeten, stelt Nancy voor om de tekst op hun huid te tatoeëren. Hiermee wordt ingestemd. White Owl zal het doen.
4. Zetels in het Deliberative voor niet-celestial exalts
Solar Atis verdedigt het voorstel om de ambassadeurs van Creation, de dragonblooded en de goden in het Deliberative op te nemen.
a. De stemming over de ambassadeurs staakt. Na een gloedvol betoog van Atis wijzigt een lunar haar stem van tegen naar onthouding. Het voorstel is aangenomen. Dragonblooded Regenboog Wijsheid wordt verwelkomd als lid en krijgt het woord. Zijn familie levert de ambassadeur van Creation naar Malpheas. Hij weet van drie ambassadeursfamilies: naar Yu Shan, Malpheas en de Wyld. Inmiddels hebben die families allemaal drakenbloed. Hij weet niet of er ook een ambassadeur naar de Onderwereld is.
b. Dan volgt een discussie over het aantal zetels voor Dragonblooded. Als er op gewezen wordt dat dan de keizer(in) c.q. shogun een zetel krijgt, wordt eventueel stemrecht voor Dragonblooded onbespreekbaar.
c. De siderials wijzen er op dat goden laten meebeslissen over Creation gelijk staat aan het teruggeven van het Mandaat van de Hemel. Het voorstel om goden in de Deliberative op te nemen wordt ingetrokken.
5. De Green Sun Princes
Abyssals de Koning van 20 Landen krijgt het woord. Bij het breken van de Jaden Gevangenis zijn 150 solar exaltaties buit gemaakt. 50 exaltaties zijn aan de Yozixb4s gegeven en door hen xb4omgebouwdxb4. De Deathlords kregen er 100 en die zijn bij wijze van spreken xb4binnenstebuiten gekeerdxb4. Hij legt het verschil uit tussen akumaxb4s en green sun princes: een akuma is een exalt die zijn ziel verkocht heeft aan de yozi’s en heeft geen vrije wil meer. Een green sun prince is een solar die ‘omgekat’ is naar een andere zon zoals Ligier. Er waren ooit vijf zonnen. Ze waarschuwen dat de GSP’s de yozi’s dienen en dus ook heel andere doelen hebben dan de Neverborn en de abyssals. De Mouse of the Sun meldt dat Sol niet verwacht had dat de yozi’s zo slim zouden zijn.
6. Wat verder ter tafel komt
a. Lunar Regenboog Tawuz brengt de waarschuwing van zijn grootvader over, de vorige ambassadeur naar Malpheas. “De Ebben Draak heeft de uitgang gevonden.” Solar Fokuf, regent van het Realm, voegt hieraan toe dat de verschillende versies van Broken Winged Crane, een nog niet geschreven grimoire die zichzelf terug in de tijd projecteert, beginnen te convergeren. Het thema van de zwarte draak en de rode koningin wordt steeds belangrijker.
b. Op voorspraak van enkele lunars vergeeft de Mouse of the Sun White Owl voor het inbreken in de smidse van Autochthon en het stelen van AI-1.
c. Tawuz vraagt waar GSP’s aan herkenbaar zijn. Koning van 20 Landen zegt: de kleur van hun aura (groen) en vermogens die alleen een primordial kan schenken zoals bijvoorbeeld het oproepen van twintig demonen tegelijk. De motie dat iedere solar voortaan bij binnenkomst in de zaal van het Deliberative zijn anima aanzet, wordt unaniem aangenomen.
d. Solar Bull of the North meldt incursies van de Fay, gif en sabotage. Hij doet een oproep om hulp. Er zal na de vergadering een groep lunars en solars worden samengesteld.
e. Siderial Bloedzwaard meldt grootscheepse incursies van de Fay in het Oosten. Tientallen lunars zijn gedood. Zij vreest voor een tweede Balorian Crusade.
f. Siderial Zwaardvis meldt dat hetzelfde gebeurt in het Westen. Bronze en Gold Faction werken daar samen. Er zijn al zo’n vijftig lunars gedood. Maar ze hebben goede hoop dat V’neef Bijar de oplossing vindt in de Imperial Manse.
g. Fokuf meldt dat de burgeroorlog in de Realm ieder moment kan uitbreken. De twee belangrijkste partijen zijn Mnemon en Tepet Evaja ‘de Rose Black’. Hij waarschuwt de familie Regenboog dat de oorlogsvloot van het Realm naar An Teng onderweg is.
h. Siderial Sheik Yarbootie beschrijft de aanvallen van de Wyld in het Zuiden en de opkomst van de demonen cultus Sondok. De lokale solar Harmonious Jade kon niet komen en vraagt via haar om assistentie. Er zal na de vergadering een groep lunars en solars worden samengesteld.
i. Tawuz stelt voor om de Deliberative AI te programmeren zodat over een half jaar automatische een uitnodiging rondgaat voor de vergadering. Dit voorstel is bij acclamatie aangenomen.
j. White Owl bedankt de lunars Regenboog Tawuz, Regenboog Marina, His, Shi Mei Lan en Eye of Autumn voor hun inzet. Zij verklaart dat zij hun opdracht goed hebben vervult en ontslaat hen van hun verplichtingen. Zij zijn nu volwaardig lid van het Silver Pact.
7. Sluiting

Het Westen: De siderial bronzen en gulden factie werken (voorlopig alleen in het Westen) samen. Een gecoxf6rdineerde aanval vanuit de Wyld heeft in het Westen alleen al aan meer dan vijftig lunars het leven gekost. Leviathan is niet gexefnteresseerd. 10 nieuw geëxalteerde lunars uit het Noorden zijn door het Zilveren Pact naar dit Deliberative geroepen om hier te worden gebriefd. Eén lunar raakt volkomen in de war als hij er achter komt dat zijn solar maatje een abyssal in de vorm van een verschrompelde Inca mummie is.
Het Oosten: Afgezien van de aanvallen vanuit de Wyld is er in het Oosten weinig nieuws te melden. De lunars vrezen voor een tweede Balorian Crusade. De eerste is 770 jaar geleden afgeslagen door de Imperial Manse, maar zonder de keizerin om die te bedienen is er een probleem. De siderials zeggen hun hoop te hebben gevestigd op V’neef Bijar. Wanneer solars voorstellen om zelf naar de Imperial Manse te gaan, komen de siderials met een ingewikkelde voorspelling over een burgeroorlog en de val van het Rijk, waarna heel Creation in een grote anarchie verandert.
Het Zuiden: De oeroude cultus van 2nd circle demon Sondok is weer in opkomst. Een lokale solar was tot haar exaltatie zelf lid van die sekte. Zij kan niet komen maar heeft aan de Gold Faction siderials een oproep gedaan om hulp. De lunars hebben ook hier last van de Fair Folk, maar ze kunnen het wel hebben. Voor de rest is er niks bijzonders te melden.
Het Noorden: De Bull of the North heeft het Rijk een gevoelige slag toegebracht en dat wordt algemeen gezien als een goede zaak. Maar er zijn veel bandieten actief, die alles verbranden wat ze niet mee kunnen nemen: boerderijen, het graan op de velden, alles. Her en der wordt vergif achtergelaten op de trekroutes van de rendieren. Er dreigt honger, maar de Bull en de lunars hebben het ook hier veel te druk met de aanvallen van de Fair Folk die hun kans schoon zien nu de keizerin afwezig is. Gelukkig zijn hier veel minder slachtoffers gevallen.
Het Deliberative roept, bij wijze van experiment, een gemende groep jonge lunars en solars op om de problemen van het Noorden en het Zuiden op te lossen.

5 Xp ook voor de solars

Dit bericht is geplaatst in Exalted.

4 reacties op “The RoSE – 10

 1. Tawuz schreef:

  Tawuz vraagt Wijsheid of het niet een goed idee zou zijn om de jade boodschappervogel naar de familie te sturen om ze te waarschuwen voor de oorlogsvloot.

 2. Inez schreef:

  Taalkundige opmerking: in punt 6.1 moet “converteren” vervangen worden door “convergeren”.

 3. ellahir schreef:

  @ Inez > Een beetje laat, maar ik heb het aangepast.

 4. ellahir schreef:

  @ Tawuz > Help me hieraan herinneren als we aan het Lunar-deel van de queeste beginnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s